موشن نوروز

موشن نوروز 2

نانووا نوروز

در این سری از موشن گرافی ها  با توجه به ایرانی بودن محصول و نزدیک بودن نوروز کارت تبریکی تصویری در غالب یک موشن گرافی تهیه شد که با صدای مرحوم مرتضی احمدی مزین گشت .

این موشن گرافی در زمان روز به صورت تبریکات نوروزی به میزان زیادی میان کاربران به اشتراک گذاشته شد .